Advies en consult

FindX kan u een breed palet documenten bieden van belang voor de uitvoering van veldonderzoeken.

PvE/PvA

Meest voorkomende documenten zijn het programma van eisen, het document waarin het onderzoekskader gestalte krijgt en het daarop gebaseerde plan van aanpak, het document hoe het veldwerk ingericht wordt zodat de gestelde onderzoeksdoelen en vragen beantwoord kunnen worden.

Selectie en deselectiedocumenten

Selectie en deselectie van terreinen en voorwerpen blijft een heikel punt. Veelal worden de selectiecriteria niet goed of slechts gedeeltelijk onderbouwd en weerspiegelt het besluit niet het landelijke kennisniveau rondom het geselecteerde of gedeselecteerde.

Onderzoeksagenda

Belangrijk element waarin selectie en deselectie ingebed kan worden is de gemeentelijke onderzoeksagenda. Hierin kan per gemeente afzonderlijk aangegeven worden wat meer of minder belangrijk geacht wordt en hieraan een onderbouwing gegeven. Om correct inzicht te hebben in wat verwacht kan worden en in welke aantallen, conditie of verschijningsvorm is het van belang een actueel overzicht te hebben van hetgeen er in de gemeente aanwezig is aan erfgoed en archeologie.

Uitwerking oud onderzoek

Het blijkt dat veel gemeentes niet over een dergelijk overzicht beschikken. FindX kan voor u de resultaten van oude onderzoeken uitwerken om beter inzicht te verkrijgen aangaande hetgeen in het verleden onderzocht is.

Behoud in situ

Niet alles wordt geroerd bij de ondernomen ontwikkeling. Vaak wordt datgene wat in de huidige ontwikkeling verstoord wordt onderzocht, maar het overige deel binnen de plangebiedsgrenzen niet. Met het niet onderzoeken wordt behoud in situ nagestreefd. Wat behouden blijft, hoe de condities zijn en hoe deze zich zullen verhouden in de toekomst en welke kosten en beperkingen meegegeven worden naar toekomstige generaties wordt buiten beschouwing gelaten. FindX adviseert aangaande behoud in situ en voert 0-metingen uit en stelt monitoringsplannen op.